Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

section
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysterie hysterie
section
2020 122f
Reposted frompffft pffft viadefinicjamilosci definicjamilosci

March 17 2018

section
7565 ec6d
Reposted from777727772 777727772 viaeternaljourney eternaljourney
section

March 10 2018

section
1199 bd84
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
section
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
section
0141 093b 500
section
0118 dca6
section
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viahysterie hysterie
section
1304 c2fb
Reposted fromnezavisan nezavisan viahysterie hysterie
section

March 06 2018

section
section
1687 a5bd 500
section
4818 35d6 500
Reposted fromjazziee jazziee viaSenyia Senyia
section
3935 c388 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaiga-xvl iga-xvl
section
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaiga-xvl iga-xvl

March 05 2018

section
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSenyia Senyia
section
3046 fca3 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaathlin athlin
section
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja

February 25 2018

section
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viadefinicjamilosci definicjamilosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl