Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

section
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaeternaljourney eternaljourney
section

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
section
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viaSenyia Senyia

September 18 2017

section
0575 19d8 500
section
6656 02e2 500
Reposted fromtfu tfu viawindingroads windingroads

September 17 2017

4009 f700
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSenyia Senyia
section
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSenyia Senyia
section
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viafabuleux fabuleux
section

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapikkumyy pikkumyy

September 14 2017

section
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viapikkumyy pikkumyy

September 11 2017

section
section
3765 88d7
Reposted frombisia bisia vianieprzytomny nieprzytomny
section
2884 ea49 500

September 05 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsomniia insomniia
section
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viainsomniia insomniia
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viainsomniia insomniia
section
7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad viapikkumyy pikkumyy
section
9158 73e1
Reposted fromweheartit weheartit viakrzysk krzysk
section
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl