Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

section
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
section

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaiga-xvl iga-xvl
6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaiga-xvl iga-xvl
section
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
section
Gdy kobieta odmawiając miłości, ofiaruje ci przyjaźń - nie traktuj tego jak odmowy; znaczy to, że chce postępować według kolejności.
— Molier
Reposted fromressacramiser ressacramiser viaSenyia Senyia
section
9631 9e17

July 14 2017

section

July 04 2017

3220 1202 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafabuleux fabuleux
section
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaeternaljourney eternaljourney
section
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaSenyia Senyia
section
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viaSenyia Senyia
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viapikkumyy pikkumyy

July 03 2017

section
6708 7861 500
section
8894 5bc1
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaankaottak94 ankaottak94

June 29 2017

section
3986 ebf9 500

weirdrussians:

Knights of the Round Table

June 15 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore viadefinicjamilosci definicjamilosci
section
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viadefinicjamilosci definicjamilosci
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl